Alp obre el termini per a la contractació dels monitors del Casal Jove dEstiu | Avui Cerdanya

Alp obre el termini per a la contractació dels monitors del Casal Jove d'Estiu

  • Compartir:

L'Ajuntament d'Alp ha aprovat la convocatòria de monitors pel Casal Jove d'Estiu. L'alcalde del municipi, Carles Adserà, ha assenyalat que aquesta borsa de treball s'ha creat per "cobrir les necessitats que es produeixin per l’organització de l’esmentat Casal Jove, mitjançant contractacions laborals temporals". Adserà indica que el darrer dia de presentacions de sol·licituds serà el 20 de juny.

Des del Consistori expliquen que per formar part en les proves de selecció, els aspirants hauran de reunir els següents requisits: tenir la nacionalitat espanyola, tenir capacitat funcional per desenvolupament de les funcions, tenir complerts els 16 anys i no excedir de l’edat màximde jubilació forçosa, no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitat autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per treballs o càrrecs públics per resolució judicial per l’accés al cos o escala de funcionaris o per exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral en el qual hagués estat separat o inhabilitat.

En cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a la funció pública. D'altra banda, també cal presentar el certificat negatiu de penals del Registre Central de Delinqüents sexuals. A més, per tal d’accedir a la categoria de monitor, cal tenir el títol de monitor de lleure i més de 18 anys, no tenir antecedents penals i disposar el nivell C1 de català.

Els monitors hauran d'assumir les següents funcions: transmetre valors individuals i col·lectius tot contribuint a l’educació integral dels participants utilitzant els recursos que ofereixen les activitats d’educació en el lleure; dinamitzar un grup de participants i desenvolupar-hi activitats de lleure; assistir a les reunions de coordinació convocades; implicar-se de forma responsable en el projecte; ser un referent educatiu per als participants i famílies; treballar de manera coordinada amb la resta de personal i complir les tasques assignades per el director; conèixer i complir la normativa general del Casal d’Alp i encarregar-se i portar la responsabilitat del grup de participants que se li assigni i totes aquelles relacionades i similars que se li assignin per part de l’Ajuntament.

 

Sistema de provisió

El sistema de provisió serà el de concurs-oposició lliure. Aquells aspirants que hagin assolit la millor puntuació accediran a la categoria de monitor, seguint l’ordre de puntuació obtingut i conforme el qual han quedat classificats al borsí, sempre que reuneixin els requisits mínims de titulació requerits al efecte per ocupar cadauna de les categories conforme es desglossa al apartat tercerd’aquestes bases. La jornada serà completa o a temps parcial depenent de les necessitats del servei. 

Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà resolució, declarant aprovada la llista provisional d’admesos i excloses. En aquesta resolució, que es publicarà en el taulell d’edictes i a la seu electrònica de l’Ajuntament, s’assenyalarà un termini de 10 dies hàbils per a l’esmena. Transcorregut el termini d’esmena, s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

En aquesta resolució, que es publicarà en el taulell d’edictes i a la seu electrònica de l’Ajuntament, es farà constar el dia, hora i lloc en que s’hauran de realitzarles proves i en definitiva qualsevol decisió que adopti el tribunal de selecció i que hagi de conèixer el personal aspirant fins a la finalització de les proves selectives. Els interessats en presentar-se a la convocatòria, poden consultar tota la informació aquí.

 

Et pot interessar

Si t'ha agradat llegir Alp obre el termini per a la contractació dels monitors del Casal Jove d'Estiu, potser també t'interessa la lectura de Lluís Breitfuss serà guardonat amb el premi Dr. Pitu Figueras

 

Article redactat amb la informació proporcionada per l'Ajuntament d'Alp i el seu alcalde, Carles Adserà.

Diari de la Neu
Info Jonquera
Premsa Comarcal